Provozní řád elektronických služeb v Městské knihovně Nové Sedlo

1. Služby internetu mohou využívat všichni zájemci.

2. Knihovna čtenářům nabízí využívání webových stránek internetu a dostupných databází; využívání informací na CD ROM.

3. Čtenář nahlásí pracovníkům knihovny zahájení a ukončení práce s počítačem. Po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, ve kterém byl předán obsluhou.

4. Každý uživatel dospělého a dětského oddělení má právo pracovat na počítači 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit, není-li přítomen další zájemce.

5. Počet osob pracujících současně na 1 počítači je omezen na maximálně 2 osoby.

6. Informace a soubory získané při práci s internetem si uživatel může vytisknout nebo nahrát na disketu.

7 Uživatelé smějí používat vlastní diskety pouze v případě, že jim je před použitím obsluha zkontroluje antivirovým programem. Jinak mohou používat diskety zakoupené v knihovně.

8. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software.

9. Uživatel nesmí:

  • nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory

  • provádět jakékoliv změny programů

  • nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software

  • restartovat nebo vypínat počítač

  • provozovat počítačové hry

  • navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist

10. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod, způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

11. Získané informace (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz.Zákon č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským) a o změně některých zákonů ( autorský zákon) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné.

13. Knihovna nenese odpovědnost za kvalitu a rychlost připojení k internetu ani za obsah souborů stažených z internetu, zvláště obsahují-li viry.

14. Ceny za připojení k internetu jsou uvedeny v platném přehledu poplatků.


V Novém Sedle dne 10.2.2004

 

Víte o  internetových stránkách Linka bezpečí online? 

Dozvíte se zde,

  • co je to bezpečný internet pro celou vaši rodinu

  • proč mají děti rády internet

  • co si myslí o internetu rodiče

  • co všechno můžete udělat pro bezpečnost svých dětí

Vaše starost a péče je tou nejlepší cestou, jak udržet vaše děti v bezpečí.